Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
dip spád
dip sklon
dip ponoření
dip namočení
dip zadlužit
dip ponořit
dip namočit
diphtheria záškrt
diphtheria diftérie
diphthong dvojhláska
diphthongize diftongizovat
diplegia diplegie
diplococcus diplokok
diploid diploidní
diploma diplomový
diploma diplom
diplomacy diplomacie
diplomas diplomy
diplomat diplomatka
diplomat diplomat
diplomatic diplomatický
diplomatic corps diplomatický sbor
diplomatically diplomaticky
diplomatist diplomat
diplomats diplomati
diplomats diplomaté
diplopia diplopie
dipolar dvojpólový
dipole dipól
dipped ponořený
dipped namočený
dipper naběračka
dipping ponořování
dipping namáčení
dippy ztřeštěný
dips ponořuje
dips namáčí
dipsomania alkoholizmu
dipsomaniac notorik
dipsomaniac dipsoman
dipstick měřící tyčinka
dipstick měrka
dipterous dvoukřídlý
diptych diptych
dire strašný
dire strašlivý
dire hrozivý
dire naléhavý
dire nutný
dire zoufalý
dire krajní
dire extrémní
direct nařídit
direct namířit
direct směřovat
direct nasměrovat
direct zamířit
direct vést
direct kontrolovat
direct dirigovat
direct bezprostřední
direct přímo
direct řídit
direct přímý
direct component stejnosměrná složka
direct costing methods metody ocenění pomocí přímých nákladů
direct current stejnosměrný proud
direct debit bezhotovostní platba
direct debit bezhotovostní
direct debit majitele účtu
direct debit platební styk na základě příkazu
direct environmental benefit přímý environmentální přínos
direct planning mechanism mechanismus direktivního plánování
direct proportion přímá úměrnost
direct selling přímý prodej

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy