Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
disaster pohroma
disaster area oblast ohrožení
disasters pohromy
disasters katastrofy
disastrous katastrofální
disastrously katastrofálně
disavow popřít
disavow neuznat
disavow distancovat se
disavowal zapření
disavowal popření
disavowal distancování se
disband rozpustit
disband rozpadnout
disband rozejít
disbanded rozpadl
disbandment rozpuštění
disbar škrtnout ze seznamu
disbelief nevíra
disbelieve pochybovat
disbelieve nevěřit
disbelieved pochyboval
disbelieved nevěřil
disbeliever nevěřící
disbelievingly nevěřícně
disburden ulevit
disburden ulehčit
disburden odlehčit
disburse vyplatit
disburse uhradit
disbursement výplata
disc disk
disc brake disková brzda
disc jockey diskžokej
discalceate bosý
discalced bosý
discard zmetek
discard odložená věc
discard nálitek
discard pustit z hlavy
discard odhodit
discard odložit
discard zrušit
discarded vyhozený
discarded odložený
discarded odhozený
discarding odhazující
discards odkládá
discards odhazuje
discards odhozené věci
discern rozeznat
discerned rozpoznaný
discerned rozeznaný
discernible rozeznatelný
discernibles rozeznatelnost
discernibly rozlišitelně
discerning bystrý
discerning soudný
discernment soudnost
discharge vystřelit
discharge vypálit
discharge vyprázdnit
discharge vypustit
discharge vylodění
discharge vykládka
discharge vybít
discharge propustit
discharged zproštěný
discharged vyložený
discharged složený
discharged pollution vypouštěné znečištění (vodní hospodářství)
discharging vyložení
discharging vybíjení
disciple žák
disciple učedník

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy