Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
discrimination rozdílné zacházení
discrimination schopnost rozlišovat
discrimination bystrý úsudek
discrimination rozlišování
discrimination diskriminace
discriminative rozlišující
discriminator diskriminátor
discriminatory diskriminační
discs disky
discs diskety
discursive rozvláčný
discursive odbíhající od tématu
discursively rozvláčně
discursiveness upovídanost
discursiveness rozvláčnost
discus disk
discus hod diskem
discus terčovec
discuss hovořit
discuss prohovořit
discuss projednat
discuss rokovat
discuss projednej
discuss projednejte
discuss diskutovat
discuss debatovat
discussable projednatelný
discussable diskutovatelný
discussant diskutant
discussed diskutovaný
discusses diskutuje
discussing diskutování
discussion projednání
discussion diskuze
discussion debata
discussion diskuse
discussions diskuse
disdain pohrdat
disdain pohrdání
disdainful pohrdavý
disdainful opovržlivý
disdainfully pohrdavě
disdainfully opovržlivě
disease choroba
disease onemocnění
disease nemoc
disease of civilization civilizační choroba
disease vector přenašeč choroby
diseased nemocný
diseases nemoci
diseconomies of scale ztráty z rozsahu
disembark vylodit
disembarkation vylodění
disembarrass zbavit
disembarrass zprostit
disembarrass vyprostit
disembodied odtělesněný
disembodiment odtělesnění
disembodiment nezahrnutí
disembodiment nevčlenění
disembody odtělesnit
disembody odhmotnit
disembowel vykuchat
disembowelment vykuchání
disembroil vyprostit
disempower zbavit vlivu
disempower zbavit síly
disempower zbavit moci
disenchant rozčarovat
disenchanted rozčarovaný
disenchantment deziluze
disenchantment rozčarování
disencumber zbavit
disencumber zbavit břemene
disenfranchise vyloučit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy