Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
dissipative rozptylující
dissociable oddělitelný
dissociate separovat
dissociate oddělit
dissociation separace
dissociation oddělení
dissociation disociace
dissociative disociační
dissolubility rozpustnost
dissoluble rozpustný
dissoluble rozložitelný
dissolute zhýralý
dissolute neřestný
dissolute nemravný
dissoluteness zpustlost
dissolution roztavení
dissolution rozpouštění
dissolution rozpad
dissolution rozklad
dissolution likvidace
dissolution zrušení
dissolution rozpuštění
dissolvable rozpustitelný
dissolvable rozpustný
dissolve rozložit
dissolve rozpouštět
dissolve rozluštit
dissolve roztavit
dissolve zrušit
dissolve dojmout
dissolve rozplynout se
dissolve rozpustit
dissolved rozpuštěný
dissolved solid substance rozpuštěná látka (hydrochemie)
dissolvent rozpouštějící
dissolvent rozpouštědlo
dissolves rozpouští
dissolving rozpouštěcí
dissonance nelibozvuk
dissonance nesouzvuk
dissonance nesoulad
dissonance neshoda
dissonance disonance
dissonant neladící
dissonant disharmonický
dissuade odrazovat
dissuade nedoporučovat
dissuaded odrazoval
dissuaded nedoporučoval
dissuasion odrazování
dissuasive zrazující
distaff přeslice
distain pošpinit
distal periferní
distal distální
distally distálně
distance mezera
distance interval
distance dálka
distance odstup
distance vzdálenost
distance study dálkové studium
distances vzdálenosti
distant vzdálený
distantly vzdáleně
distaste hnus
distaste nechuť
distaste odpor
distasteful odporný
distasteful nechutný
distastefully nechutně
distastefulness ohavnost
distastefulness odpornost
distemper psinka
distemper psí nemoc

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy