Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
air conditioning vzduchotechnika
air conditioning klimatizace
air curtain vzduchová bariéra
air force letecké síly
air gun vzduchovka
air hostess stevardka
air hostess letuška
air jacket plovací vesta
air lane dráha letu
air letter letecký dopis
air lock vzduchový uzávěr
air mail letecká pošta
air mass hmotnost vzduchu
air pocket vzduchová kapsa
air pollutant látka znečišťující ovzduší
air pollutant emission emise látky znečišťující ovzduší
air pollutant immission imise (látky znečišťující ovzduší)
air pollution znečištění ovzduší
air pollution point source bodový zdroj znečišťování ovzduší
air pollution source zdroj znečištění ovzduší
air pressure tlak vzduchu
air protection act zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami
air rage agresivní pasažer v letadle
air raid nálet
air raid letecký úder
air rifle vzduchovka
air space vzdušný prostor
air speed rychlost vzduchu
air strike letecký úder
air terminal letištní terminál
air ticket letenka
air time vysílací doba
air toxics toxické látky v ovzduší
air traffic controller kontrolor leteckého provozu
air-base letecká základna
air-bed nafukovací matrace
air-condition klimatizace
air-conditioned klimatizovaný
air-conditioner klimatizační zařízení
air-conditioner klimatizační přístroj
air-conditioning klimatizace
air-cooled vzduchem chlazeno
air-dried na vzduchu vyschlý
air-dry vysušit na vzduchu
air-dry vysušený na vzduchu
air-dry sušený na vzduchu
air-fighter stíhačka
air-force vojenské letectvo
air-hostess stevardka
air-hostess letuška
air-intake nasávání vzduchu
air-jacket plovací vesta
air-line letecká linka
air-mail letecká pošta
air-pump vývěva
air-raid nálet
air-show letecký den
air-space vzdušný prostor
air-strike letecký úder
air-tight neprodyšný
air-tight vzduchotěsný
air-to-air vzduch-vzduch
air-to-air missile raketa vzduch-vzduch
airbag airbag
airbags airbagy
airbase letecká základna
airbed nafukovací matrace
airborne vzdušný
airborne letecký
airborne letecky přepravovaný
airbrush rozprašovač
airbrush sprej
airbus letecký autobus
airbus dopravní letadlo
airbus aerobus

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy