Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
effectiveness účinnost
effectiveness of pesticide application efektivnost použití pesticidů
effectivity účinnost
effector efektor
effects efekty
effectual účinný
effectuality účinnost
effectuality závaznost
effectuality právoplatnost
effectuate vykonat
effectuate uskutečnit
effeminacy zženštilost
effeminate zženštilý
effeminate přecitlivělý
effeminize zženštilec
effeminize změkčit
effeminize zženštilý
effendi turecký titul pro pána
efferent vývodový
efferent odvádějící
efferent odvodný
effervesce pěnit
effervesce kypět
effervesce bublat
effervesce překypovat
effervescence nespoutanost
effervescent šumivý
effervescent energický
effete vyčerpaný
efficacious efektivní
efficacious účinný
efficaciousness účinnost
efficaciousness působivost
efficaciousness efektivnost
efficacy výkonnost
efficacy efektivnost
efficacy účinnost
efficiencies výkonnosti
efficiencies účinnosti
efficiency zdatnost
efficiency výkonnost
efficiency efektivita
efficiency účinnost
efficiency výkonost
efficiency and fisheries efektivnost rybolovu
efficiency and forest harvesting. efektivnost mýcení lesa
efficiency and pollution efektivnost a znečištění
efficiency and population control efektivnost řízení populace
efficiency and property rights efektivnost vlastnických práv
efficiency and sustainability efektivnost a udržitelnost
efficiency standard standard efektivnosti
efficient efektivní
efficient účinný
efficient účelný
efficient zdatný
efficient schopný
efficient schopný
efficient výkonný
efficient production efektivní výroba
efficient structures vlastnická práva
efficiently účinně
efficiently výkonně
Effie ženské křestní jméno
effigy socha osoby
effloresce zvětrat
effloresce vykvétat
effloresce rozkvést
efflorescence vykvétání
efflorescence eflorescence
efflorescence doba květu
efflorescent rozkvétající
effluence vyzařování
effluence výtok
effluent odtok
effluent tekutý odpad

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy