Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
ego osobnost
ego ego
egocentric egocentrický
egocentrically egocentricky
egocentrism egocentričnost
egocentrism egocentrismus
egoism sobectví
egoism egoismus
egoist sobec
egoist egoista
egoistic sobecký
egoistic egoistický
egoistical egoistický
egoistically egoisticky
egomania egocentrismus
egomaniac chorobný egoista
egomaniac extrémní egocentrik
egos osobnosti
egos ega
egotism ješitnost
egotism egotismus
egotist egoista
egotistic sobecký
egotistic egotistický
egotistical ješitný
egotistical egotistický
egregious mimořádný
egregious do očí bijící
egress východ
egress vyjít
egression vynoření
egret pták volavka
Egypt Egypt
egyptian egyptský
Egyptian Egypťan
Egyptology egyptologie
eh co?
EHF Extremely High Frequency
Ehrlich Ehrlich
Eichmann Eichmann
eider druh kachny
eiderdown prošívaná peřina
eidetic eidetický
eidolon fantom
eidolon přízrak
EIF Exercise In Futility
eigenvalue vlastní číslo
eigenvalues vlastní hodnoty
eigenvector vlastní vektor
eight osmička
eight osm
eight hundred osm set
eight hundredth osmistý
eight pairs of osmery
eight sets osmery
eighteen osmnáctka
eighteen osmnáct
eighteenth osmnáctý
eightfold osminásobný
eighth osmina
eighth osmý
eighties osmdesátá léta
eightieth osmdesátý
eightpenny osmipencový
eightsome skupina osmi lidí
eighty osmdesát
eighty-four osmdesát čtyři
eighty-seven osmdesát sedm
Eileen ženské křestní jméno
Einstein Einstein
einsteinium einsteinium
Eire Irsko
Eire irská republika
Eisenhower Eisenhower
Eisner Eisner

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy