Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
emitter emiter
emitter vysílač
emitting vysílání
Emma Emma
Emmanuel Emmanuel
Emmental ementál
emmet mravenec
emmetropia emetropie
Emmett Emmett
emmision reduction redukce emisí
Emmy ženské křestní jméno
emollient změkčovadlo
emolument plat
emolument výdělek
emolument mzda
Emory Emory
emote vylévat si city
emoticon smajlík
emotion cit
emotion dojetí
emotional citový
emotional emoční
emotionalism emocionálnost
emotionalism emocionalita
emotionality emocionalita
emotionality citovost
emotionalize působit na city
emotionally emočně
emotionally emocionálně
emotionally citově
emotionless necitlivý
emotionless bezcitný
emotions emoce
emotive emocionální
emotively emotivně
EMP Electromagnetic Pulse
empathetic empatický
empathic výrazný
empathic důrazný
empathise vcítit se
empathize vcítit se
empathy empatie
empathy schopnost vcítit se
empathy vcítění
emperor císař
emperors císaři
emphases důrazy
emphasis zdůraznění
emphasis přízvuk
emphasis důraz
emphasise zdůraznit
emphasised zdůrazněný
emphasises zdůrazňuje
emphasises vyzdvihuje
emphasising zdůrazňující
emphasize zdůrazňovat
emphasize zdůraznit
emphasize klást důraz na
emphasized zdůrazněný
emphasizing zdůrazňování
emphasizing vyzdvihování
emphatic důrazný
emphatically důrazně
emphysema emfyzém
emphysema rozedma plic
emphysematous emfyzematózní
empire impérium
empire císařství
empire říše
empires říše
empiric empirický
empirical empirický
empirical evidence empirický poznatek
empirical possession empirická držba
empirically empiricky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy