Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
enter přihlásit
enter vcházet
enter vstoupit
enter for zapsat
enter for přihlásit se k
Enter key klávesa Enter
enter upon ujmout se
enteral enterální
entered vstoupil
entered vešli
entered vešel
entering vnikání
entering vstupování
enteritis enteritida
enteritis střevní katar
Enterobacteriaceae Enterobacteriaceae
enterococcus enterokok
enterolith enterolit
enterostomy enterostomie
enterotomy enterotomie
enterovirus enterovirus
enterprise podnikání
enterprise iniciativa
enterprise podnikavost
enterprise podnik
enterprise závod
enterpriser podnikatel
enterprises podniky
enterprising podnikavý
enters zapisuje
enters vstupuje
enters vkládá
enters vchází
entertain obveselit
entertain bavit
entertained pobavený
entertained bavený
entertainer konferenciér
entertainer komik
entertainer bavič
entertaining zábavné
entertaining zábavný
entertainingly zábavně
entertainment zábavní
entertainment zábava
entertainments zábavy
entertainments estrády
enthalpies entalpie
enthalpy entalpie
enthral okouzlit
enthral očarovat
enthrall okouzlit
enthrall očarovat
enthrall ohromit
enthralling okouzlující
enthralling fascinující
enthrallment okouzlení
enthrallment očarování
enthrone nastolit
enthrone dosadit na trůn
enthronement nastolení
enthronement dosazení na trůn
enthuse nadchnout
enthusiasm entusiasmus
enthusiasm nadšení
enthusiast nadšenec
enthusiastic nadšený
enthusiastically nadšeně
enthusiasts nadšenci
entice zlákat
entice uvést v pokušení
entice přitahovat
entice poutat (pozornost)
entice lákat
entice nalákat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy