Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
entrants soutěžící
entrap polapit
entrap lapit
entrap chytit do pasti
entrapment navádění
entrapment chycení do pasti
entreat zapřísahat
entreatingly úpěnlivě
entreaty prosba
entree právo vstoupit
entrench utvrdit
entrench definitivně zavést
entrench rušivě zasahovat
entrench pevně zakotvit
entrench pevně usadit
entrench hluboce zakořenit
entrench etablovat
entrenched zakořeněný
entrenched zakopaný
entrenching obehnání zákopem
entrenchment zákop
entrenchment opevnění se zákopy
entrepot trh
entrepot sklad
entrepot překládací centrum
entrepot obchodní centrum
entrepreneur podnikatelka
entrepreneur podnikatel
entrepreneurial podnikavý
entrepreneurial podnikatelský
entrepreneurs podnikatelé
entrepreneurship podnikavost
entrepreneurship iniciativa
entrepreneurship podnikatelství
entrepreneurship podnikání
entries zápisy
entries vstupy
entries položky
entropic entropický
entropy entropie
entropy střední množství informace
entrust svěřovat
entrust svěřit
entrusted svěřený
entrusted pověřený
entry přístup
entry údaj
entry záznam
entry vstup
entry nástup
entry celní prohlášení
entry pass průkazka
entry visa vstupní vízum
entry-level vstupní úroveň
entryway vjezd
entryway vchod
entwine ovinout se
entwine oplést se
entwine zaplést se
entwine splést se
entwine proplést se
entwined spletený
enucleate rozluštit
enucleation enukleace
enumerable spočetný
enumerable počitatelný
enumerate vypočítat
enumerate vyčíslit
enumerate spočítat
enumerated vypočítaný
enumerated vyčíslený
enumerating vyjmenovávající
enumeration vyjmenování
enumeration enumerace
enumerative výčtový

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy