Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
equates staví na úroveň
equating rovnání
equation rovnice
equation of exchange rovnice směny
equations rovnice
equator rovník
equatorial rovníkový
Equatorial Guinea Rovníková Guinea
equerry královský správce stájí
equestrian jezdec
equestrianism krasojezdectví
equestrienne jezdkyně
equiangular stejnoúhelný
equiangular rovnoúhlový
equidistant stejně vzdálený
equilateral rovnostranný
equilateral triangle rovnostranný trojúhelník
equilibrate vyvážit
equilibrate vyrovnat
equilibration vyrovnání
equilibria rovnováha
equilibrium rovnováha
equine koňský
equine kůň
equinoctial rovnodenní
equinox rovnodennost
equip vyzbrojit
equip vybavovat
equip vybavit
equipage ekvipáž
equipartition rovnoměrné rozdělení
equipment výstroj
equipment zařízení
equipment vybavení
equipoise rovnováha
equipotent rovnomocný
equipotent ekvivalentní
equipped vybavený
equitable spravedlivý
equitably spravedlivě
equitably nestranně
equitation jezdectví
equities akcie
equities jmění
equity vlastní jmění akciové společnosti
equity vlastní kapitál akciové společnosti
equity spravedlnost
equity rovnost
equity capital kmenový kapitál
equivalence rovnocennost
equivalence class třída ekvivalence
equivalency ekvivalence
equivalency factors faktory ekvivalentních vlivů
equivalent protihodnota
equivalent odpovídající
equivalent protějšek
equivalent ekvivalentní
equivalent obdoba
equivalent rovnocenný
equivalent ekvivalent
equivalent number of inhabitants ekvivalentní počet obyvatel
equivalent variation Ekvivalentní obměna
equivalently ekvivalentně
equivalents protějšky
equivalents obdoby
equivalents ekvivalenty
equivocal neurčitý
equivocal dvojsmyslný
equivocalness neurčitost
equivocalness nejasnost
equivocate vytáčet se
equivocate vykrucovat se
equivocation dvojznačnost
era věk
era období

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy