Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
evert převrátit
evert obrátit
every každý
every one každý
every other ob
every other day ob den
every time pokaždé
every year každoročně
everybody každý
everybody všichni
everybody s každého
everyday všední
everyday každodenní
everydayness všednost
everydayness každodennost
everyman obyčejný člověk
everyone každý
everyone všichni
everyone s každého
everyplace všude
everything všechno
everything vše
everyway každým způsobem
everywhere všude
evict vypudit
evict vystěhovat
evict vyhnat
evicted vypudil
eviction vyklizení
evidence vypovídat
evidence evidence
evidence záznam
evidence důkaz
evidence svědectví
evidenced dokázaný
evident zřejmý
evidential průkazný
evidential evidentní
evidential dokazující
evidentiary dokazující
evidently zjevně
evidently zřejmě
evil zlo
evil zlý
evil zle
evil eye vznášející se koule s očima na tykadlech (také Beholder)
evil-minded zlovolný
evildoer zlosyn
evilly zle
evilly špatně
evils zla
evince dávat najevo
evinced osvědčený
eviscerate vykuchat
eviscerate odebrat důležitou část
evisceration vyvrhnutí
evisceration vykuchání
evisceration eviscerace
evitable vyhnutelný
evocation vyvolání
evocative něco připomínat
evocative vyvolávat vzpomínku
evocatively evokativně
evoke vyvolávat
evoke vyvolat
evoked vybavený
evokes vyvolá
evoking vyvolávající
evoking vyvolání
evolute evoluta
evolution rozvoj
evolution rozvíjení
evolution evoluce
evolution vývoj
evolutionarily evolučně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy