Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
excitation dráždění
excitative dráždivý
excitatory dráždivý
excite excitovat
excite podnítit
excite podněcovat
excite vzrušit
excite vyvolat
excite rozčilit
excite podráždit
excite dráždit
excite strhovat
excited podrážděný
excited vybuzený
excited nabuzený
excited excitovaný
excited vzrušený
excitedly vzrušeně
excitement rozčilení
excitement podráždění
excitement rozrušení
excitement vzrušení
exciter budič
exciting rozčilující
exciting excitace
exciting vzrušující
exciting napínavý
excitingly napínavě
excitingly dráždivě
exciton exciton
exclaim zvolat
exclaim vykřikovat
exclaim vykřiknout
exclaim volat
exclaimed zvolaný
exclaimed vykřikl
exclamation zvolání
exclamation vykřičník
exclamation mark vykřičník
exclamation point vykřičník
exclamation point vykřičník
exclamatory zvolávací
exclamatory křiklavý
exclude vyloučit
excluded vyřazený
excluded vyloučený
excluded vyjmutý
excludes vylučuje
excluding vyloučení
exclusion výluka
exclusion vyloučení
exclusionary vylučující
exclusionary diskriminující
exclusions výluky
exclusive výhradní právo
exclusive vylučující
exclusive exkluzivní
exclusive exclusive
exclusive výlučný
exclusive výhradní
exclusive economic zone výlučná ekonomická zóna
exclusive of s vyloučením
exclusive of tax vyloučený ze zdanění
exclusively výlučně
exclusively výhradně
exclusiveness exkluzivita
exclusivist exkluzivista
exclusivity výlučnost (vylučitelnost)
exclusivity výlučnost
excogitate vymyslit
excogitate vydumat
excogitation vymýšlení
excommunicate vyobcovat
excommunicate exkomunikovat
excommunicated vyobcoval

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy