Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
exhibition projev
exhibitioner stipendista
exhibitionism exhibicionismus
exhibitionist exhibicionista
exhibitionistic exhibicionistický
exhibitions výstavy
exhibitor vystavovatel
exhibitors vystavovatelé
exhibits výstavy
exhibits exponáty
exhilarate vzpružit
exhilarating radostný
exhilaration veselost
exhilaration rozveselení
exhilaration potěšení
exhort vyzvat
exhort napomínat
exhort varovat
exhort nabádat
exhortation nabádání
exhortation napomenutí
exhortative nabádavý
exhortatory nabádavý
exhumation exhumace
exhume vykopat
exhume exhumovat
exhumed vykopal
exhumed exhumoval
exigence nezbytnost
exigencies potřeby
exigency potřeba
exigency naléhavost
exigent neodkladný
exigent náročný
exiguity skrovnost
exiguous skrovný
exiguous skromný
exile emigrant
exile vypovězení
exile vypovědět
exile exil
exile vyhnanství
exiled vyhnán
exiled vypovězen
exilic emigrantský
exilic exulantský
exist existovat
existed existovalo
existence jsoucnost
existence existence
existence bytí
existence problem otázka existence
existent jsoucí
existent nynější
existent existující
existential existenciální
existentialism existencionalismus
existentialism existencialismus
existentialist exitencionalistický
existentialist existencialistický
existentially existenčně
existing jsoucí
existing nynější
existing existující
exists existuje
exit exitus
exit odejít
exit ukončit
exit odchod
exit konec
exit východ
exit poll průzkum prováděný u východů z volebních místností
exited vyjel
exited opustil
exited odešel

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy