Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
expand rozšířit
expand rozvést
expand rozšířit se
expand rozvinout se
expand roztahovat se
expand rozpínat se
expand rozkládat se
expand expandovat
expandability rozšiřitelnost
expandable roztažitelný
expandable rozšiřitelný
expandable resources rozšiřitelné zdroje
expanded roztažený
expanded expandovaný
expanded rozšířený
expanded rozložený
expander rozpínač
expander expandér
expanders expandéry
expanding roztahování
expanding rozšiřovací
expanding rozpínání
expanding rozpínací
expanding expandování
expanding šířící se
expanding roztahující se
expands rozvíjí
expands rozšiřuje
expands expanduje
expanse prostor
expanse rozloha
expansible roztažitelný
expansible rozpínavý
expansible rozšiřitelnost
expansile rozpínavý
expansile roztažitelný
expansion zvětšení
expansion rozšíření
expansion roztažení
expansion rozpínavost
expansion expanze
expansionary expanzivní
expansionary budgetary policy expanzivní rozpočtová politika
expansionism rozpínavost
expansionist rozpínavý
expansions rozšíření
expansive obsáhlý
expansive širý
expansively sdílně
expansiveness roztažitelnost
expansiveness rozpínavost
expansivity roztažnost
expansivity roztažitelnost
expansivity rozpínavost
expat utečenec
expat emigrant
expatiate psát zeširoka
expatiate mluvit široce
expatriate utečenec
expatriate emigrant
expatriated zbavený státního občanství
expatriation vyhoštění
expatriation expatriace
expect očekávat
expectable předvídatelný
expectable očekávatelný
expectancy očekávání
expectant čekatel
expectant čekající
expectantly netrpělivě
expectation očekávání
expectational předpovědní
expectations očekávání
expected očekávaný
expected utility očekávaný užitek

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy