Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
expires propadává
expiry vypršení
expiry uplynutí
expiry propadnutí
explain vysvětlit
explain vykládat
explain vyložit
explain vysvětlovat
explain away vysvětlit
explain away uspokojivě vysvětlit
explain away snažit se zamluvit
explain away ospravedlnit
explain away oddiskutovat
explain away bagatelizovat
explain to vysvětlit
explain to vyložit někomu
explainable vysvětlitelný
explained vysvětlený
explaining vysvětlující
explains vysvětluje
explanation výklad
explanation objasnění
explanation vysvětlování
explanation vysvětlení
explanations vysvětlení
explanatory vysvětlující
explanatory notes vysvětlivky
explanatory statement vysvětlující prohlášení
expletive zaklení
expletives zaklení
explicable vysvětlitelný
explicate vysvětlit
explicate vyložit
explicated vysvětlil
explication vysvětlení
explicative vysvětlující
explicit výslovný
explicit určitý
explicit neskrývaný
explicit rights transfer převod určitých práv
explicitly výslovně
explicitness zřejmost
explicitness explicitnost
explode explodovat
explode vybuchnout
explode rozložit
explode výseč
explode oddělit
exploded explodoval
exploded zvýrazněný
exploded view zvýrazněné zobrazení
exploder rozbuška
explodes vybuchuje
explodes exploduje
exploding explodující
exploit využívat
exploit vykořisťovat
exploit zužitkovat
exploit hrdinský čin
exploit vykořistit
exploit zneužít
exploit zneužívat
exploit využít
exploitable využitelný
exploitation čerpání
exploitation exploatace
exploitation využití
exploitation zužitkování
exploitation vytěžení
exploitation využívání
exploitation vykořisťování
exploitation coefficient of irrigation water součinitel využitelnosti závlahové vody
exploitation coeficient of precipitation součinitel využitelnosti srážek
exploitative vykořisťovatelský
exploited využitý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy