Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
exploited vykořisťovaný
exploiter vykořisťovatel
exploiting vykořisťování
exploits zneužívá
exploits využívá
explorable prozkoumatelný
exploration průzkum
explorational výzkumný
explorations průzkumy
exploratory výzkumný
exploratory vysvětlující
explore probádat
explore zkoumat
explore prozkoumat
explored prozkoumaný
explorer badatel
explorer průzkumník
explorers průzkumníci
explorers cestovatelé
explorers badatelé
exploring prozkoumávající
exploring zkoumání
exploring objevování
explosion výbuch
explosion exploze
explosions výbuchy
explosions exploze
explosive třaskavina
explosive trhavina
explosive výbušný
explosive výbušnina
explosively výbušně
explosively explozivně
explosiveness výbušnost
explosives výbušniny
expo veletrh
expo výstava
exponent mocnitel
exponent exponent
exponential exponenciální
exponential reserve index exponenciální index rezerv
exponentially exponenciálně
exponentiate umocňovat
exponentiation umocňování
exponents exponenty
export exportní
export export
export exportovat
export vyvážet
export vývoz
export vývozní
export commodities exportní komodity
export credit vývozní úvěr
export duty vývozní clo
export licence vývozní licence /povolení/
export licence vývozní licence
export taxes exportní daně
export trade vývozní obchod
exportability schopnost být exportován
exportable vývozní
exportable exportovatelný
exportable exportní
exportable vhodný pro export
exportation export
exportation vývoz
exportation vyvážení
exported exportovaný
exporter vývozce
exporter exportér
exporting vyvážení
exporting exportování
exports vyváží
exports exporty
exports exportuje
expose exponovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy