Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
expose demaskovat
expose odkrýt
expose ukázat
expose odhalit
expose vystavit
exposed nekrytý
exposed neizolovaný
exposed obnažený
exposed odhalený
exposed odkrytý
exposed nechráněný
exposed vystavený
exposes vystavuje
exposing vystavování
exposing odhalení
exposition výstava
expositive vysvětlující
expositor vykladatel
expositor vykladač
expository výkladový
expostulate domlouvat
expostulated domlouval
expostulation stížnost
exposure osvit
exposure obnažení
exposure vystavování
exposure ohrožení
exposure vystavení
exposure odhalení
exposure expozice
expound vyložit
expound vykládat
expounded vynaložený
expounded vynakládaný
expounding vykládání
express vyslovit
express vyjadřovat
express vyjádřit
express expres
express oneself vyjadřovat se
express oneself vyjádřit se
express train rychlík
expressed vyslovený
expressed vyjádřený
expressed preference methods. metoda vyjádřených preferencí
expresses vyjadřuje
expressible vyjádřitelný
expressing vyjadřující
expression vyjádření
expression výraz
expression vyjadřování
expression projev
expressionism expresionizmus
expressionist expresionistický
expressionist expresionista
expressionistic expresionistický
expressionless bezvýrazný
expressionlessly bezvýrazně
expressions výrazy
expressive vyjadřující
expressive výrazný
expressive expresivní
expressively expresivně
expressiveness výmluvnost
expressly zvláštně
expressly výslovně
expressway dálnice
expropriate znárodnit
expropriate vyvlastnit
expropriated znárodnil
expropriated vyvlastnil
expropriation vyvlastnění
expropriator vyvlastňovatel
expulsion vypuzení
expulsion vyhnání

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy