Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
extension linka
extension cord prodlužovací kabel
extensional rozšiřující
extensions rozšíření
extensive extenzivní
extensive značný
extensive rozsáhlý
extensive economic margin extenzivní ekonomický okraj
extensive property extenzivní vlastnost (systému)
extensively široce
extensively rozsáhle
extensively extenzivně
extensiveness rozsáhlost
extensiveness extenzivnost
extent velikost
extent rozsáhlost
extent rozsah
extent rozměr
extent rozloha
extent prostor
extent rozsah
extent míra
extents rozsahy
extents rozlohy
extenuate zmírnit
extenuate zmenšit
extenuated zmírnil
extenuated zmenšil
extenuation zmírnění
extenuation zeslabení
exterior zevnějšek
exterior exteriér
exterior of urban configuration exteriér sídelního útvaru
exteriorization ztělesnění
exteriorize ztvárnit
exterminate hubit
exterminate vyhladit
exterminate zneškodnit
exterminated vyhubený
exterminated vyhlazený
exterminating vyhlazující
extermination vymýcení
extermination hubení
extermination vyhlazení
extermination vyhubení
exterminator deratizátor
external vnější
external externí
external benefits. externí výnosy
external career building externí budování kariéry
external frame pack krosna
external respiration vnější respirace
external water vnější voda
externalities vedlejší ekonomické účinky
externalities externality
externalities and market failure. externality a selhání trhu
externality vnějškovost
externalization ztvárnění
externalization ztělesnění
externalize uskutečnit
externalize realizovat
externalized uskutečnil
externalized realizoval
externally zevně
externally externě
extinct vymřelý
extinct vyhynulý
extinction vymizení
extinction vyhynutí
extinguish zhasit
extinguish hasit
extinguishable uhasitelný
extinguishable anulovatelný
extinguished uhašený
extinguished uhasil

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy