Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
extinguisher hasicí přístroj
extinguishing uhašení
extinguishing hasicí
extinguishment uhašení
extirpate zahubit
extirpate vyplenit
extirpate vymýtit
extirpation vyplenění
extol velebit
extolled velebený
extort vynutit
extort vymáhat
extort vydírat
extort extort
extortion vynucování
extortion vymáhání
extortion vydírání
extortionate vyděračský
extortionately vyděračsky
extortioner lichvář
extortionist vyděrač
extra dodatečný
extra extra
extra navíc
extra zvlášť
extra bed přistýlka
extra-curricular mimoškolní
extracellular extracelulární
extract výtah
extract těžit
extract čerpat
extract úryvek
extract vylisovat
extract vytěžit
extract výtažek
extract vytahovat
extract vyluhovat
extract koncentrát
extract extrakt
extract extrahovat
extract dobývat
extract vyloudit
extractable extrahovatelný
extracted vytáhl
extracted extrahovaný
extractible vyluhovatelný
extracting vytahování
extracting vyjímání
extracting těžení
extracting extrahující
extracting extrahování
extracting dobývání
extraction získávání
extraction těžení
extraction těžba
extraction extrakt
extraction extrakce
extraction extrahování
extraction path Míra (plán) těžby
extractive extraktivní
extractive extrakční
extractive reserves ochrana lesů
extractor lis
extractor extraktor
extracts získává
extracts extrahuje
extracurricular mimoškolní
extracurricular ve volném čase
extraditable podléhající vydání stíhaného
extradite vydat k potrestání
extradition extradice
extradition vydání stíhané osoby
extragalactic mimogalaktický
extrajudicial mimosoudní
extralinguistic mimolingvistický

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy