Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
federalism federalismus
federalist spolkový
federalist federalistický
federalization federalizace
federalize federalizovat
federally spolkově
federally federálně
federate spolkový
federate vytvořit federaci
federation svaz
federation federace
federative federativní
federative spolkový
fedora plstěný klobouk
fee vstupné
fee odměna
fee školné
fee honorář
fee plat
fee příspěvek
fee poplatek
fee simple ownership neomezené vlastnictví
feebates Poplatek z neefektivních vozidel
feebl vetchý
feeble chabý
feeble mdlý
feeble slabý
feeble nanicovatý
feeble-minded slabomyslný
feeble-mindedness slabomyslnost
feeble-mindedness slaboduchost
feebleminded slabomyslný
feeblemindedness slabomyslnost
feeblemindedness slaboduchost
feebleness křehkost
feebleness chabost
feebler slabší
feebler nevýraznější
feebly slabě
feebly křehce
feed živit
feed vykrmit
feed zásobit
feed sytit
feed přívod
feed přísun
feed potrava
feed posouvat
feed nasytit
feed napájení
feed krmivo
feed krmení
feed zásobovat
feed přisunovat
feed podavač
feed přítok
feed feed/fed/fed
feed napájet
feed nakrmit
feed krmit
feed back působit zpětně
feed on žít z
feed up nakrmit
feed up vykrmit
feed with liquid napájet
feedback odezva
feedback zpětná vazba
feedback vazba
feedback gain zpětnovazební zesílení
feedback loops smyčka zpětné vazby
feeder krmítko
feeder přítok
feeder krmič
feeder přípoj
feeders přípoje

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy