Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
amateur amatérský
amateur amatér
amateurish diletantský
amateurish neprofesionální
amateurish amatérský
amateurishness diletantství
amateurism amatérizmus
amateurs amatéři
amative milostný
amatory milostný
amatory zamilovaný
amaurosis slepota
amaurosis amauróza
amaurotic slepý
amaze udivit
amaze ohromit
amazed ohromil
amazed ohromený
amazed ohromen
amazement úžas
amazement překvapení
amazement ohromení
amazes udivuje
amazing ohromující
amazing úžasný
amazing udivující
amazing ohromný
amazingly překvapivě
amazingly udiveně
amazon amazonka
amazon mužatka
amazon žena bojovnice
ambassador velvyslankyně
ambassador velvyslanec
ambassadorial velvyslanecký
ambassadors velvyslanci
ambassadress velvyslankyně
amber jantarový
amber jantar
ambergris ambra
ambidexterity obojetnost
ambidexterity obojakost
ambidexterity licoměrnost
ambidextrous obouruký
ambidextrous zručný na obě ruce
ambience atmosféra
ambience prostředí
ambient okolní
ambient obklopující
ambiguities víceznačnosti
ambiguity nejednoznačnost
ambiguity nejasnost
ambiguity dvojsmysl
ambiguity dvojznačnost
ambiguity dvojsmyslnost
ambiguous dvojznačný
ambiguous víceznačný
ambiguous nejednoznačný
ambiguous nejasný
ambiguous mnohoznačný
ambiguous dvouznačný
ambiguous dvojsmyslný
ambiguously dvouznačně
ambit obvod
ambit hranice
ambition přání
ambition ambice
ambition úsilí
ambition touha
ambition předmět ctižádosti
ambition ctižádost
ambitions ambice
ambitious náročný
ambitious ctižádostivý
ambitiously ctižádostivě

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy