Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
function key funkční klávesa
functional funkční
functional fungující
functional unit funkční jednotka
functionalism funkcionalizmus
functionalism funkcionalismus
functionalist funkcionalista
functionality funkčnost
functionally účelně
functionally funkčně
functionaries funkcionáři
functionary funkcionář
functionate fungovat
functioning působení
functioning chod
functioning fungující
functioning fungování
functionless zbytečný
functionless nefunkční
functions funkce
functor funktor
fund dotovat
fund fondový
fund rezerva
fund fond
fund financovat
fund financovat
fund fond
fund Polutanty
fund-raiser benefiční akce
fund-raising shromažďování financí
fundament základna
fundament základ
fundamental bytostný
fundamental elementární
fundamental podstatný
fundamental stěžejní
fundamental nezbytný
fundamental zásadní
fundamental důležitý
fundamental základní
fundamental fundamentální
fundamental theorum of welfare economics základní teorém ekonomie blahobytu
fundamentalism fundamentalismus
fundamentalist fundamentalista
fundamentalists fundamentalisté
fundamentally zásadně
fundamentals zásady
fundamentals základy
funded fundovaný
funded financovaný
fundholders držitel cenných papírů
fundholding spravující finance
funding fundování
funding financování
funding dotace
funding krytí
fundraiser shromažďovatel veřejných prostředků
fundraising shromažďování veřejných prostředků
funds hotovost
funds fondy
fundus fundus
funeral pohřební
funeral pohřeb
funeral pohřební průvod
funeral home pohřební síň
funeral parlor pohřební ústav
funerals pohřby
funerary pohřební
funereal pohřební
funereal ponurý
funereal smuteční
funfair lunapark
funfair pouť
fungal plísňový

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy