Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
hazard identification identifikace nebezpečnosti
hazard identification určení nebezpečnosti
hazard rate intenzita nebezpečí
hazardous riskantní
hazardous nebezpečný
hazardous hazardní
hazardous air pollution standards HAPS
hazardous waste nebezpečný odpad
hazardous. polutanty
hazardousness riskantnost
hazardousness nebezpečnost
hazardousness hazardnost
hazards rizika
hazards hazardy
haze kouřmo
haze šero
haze opar
haze mlha
haze over pohasnout
hazel líska
hazelnut lístkový oříšek
hazelnuts lístkové ořechy
hazier nejasnější
haziest nejzamlženější
hazily zamlžený
hazily zamlženě
hazily mlhavě
haziness nejasnost
haziness mlhavost
hazmat nebezpecny material
hazy nejasný
HBCU/MI Historically Black Colleges and Universities/Minority Institutions
HBT Heterojunction Bipolar Transistor
HCB Holy Cow
HCF High Cycle Fatigue
He He
He helium
he on
he is on je
He is leaving Odchází
he s on je
he said říkal
he succeeded podařilo se mu
he-goat kozel
head šéf
head špička
head výběžek
head vyvrcholení
head vršek
head vrchol
head mys
head kapitola
head horní část
head hlávka
head hlavička
head hlavice
head velet
head mířit
head hlavní
head hlava
head ředitel
head vedoucí
head and shoulders hlava a ramena
head clerk prokurista
head front čelo
head home jít domů
head loss výšková ztráta
head of mission vedoucí mise
head off odvrátit
head over heels střemhlav
head over heels horempádem
head over heels vzhůru nohama
head tax daň z hlavy
head water horní tok
head-on přímo

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy