Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
high school gymnázium
high sea široké moře
high sea volné moře
high sea otevřené moře
high sea širé moře
high seas širé moře
high sign varovný signál
high speed rail vysokorychlostní železnice
high street hlavní třída
high tech špičková technologie
high technology vyspělá technologie
high tide příliv
high time nejvyšší čas
high treason vlastizrada
high treason velezrada
high up vysoko
high water vysoký stav
high water povodeň
high-active waste vysokoaktivní odpad
high-born urozený
high-class prvotřídní
high-employment deficit deficit vysoké zaměstnanosti
high-energy energický
high-energy s velkým elektrickým nábojem
high-flier ctižádostivec
high-flown výstřední
high-flyer ctižádostivec
high-flying ambiciózní
high-grade vysoce kvalitní
high-handed svévolný
high-handed panovačný
high-handedness panovačnost
high-hat snobský
high-heeled s vysokými podpatky
high-income s vysokým příjmem
high-income s vysokými příjmy
high-level vysoký stupeň
high-minded velkomyslný
high-minded ušlechtilý
high-mindedness velkomyslnost
high-mindedness ušlechtilost
high-mindedness šlechetnost
high-performance vysoce účinný
high-pitched pronikavý
high-powered výkonný
high-powered silný
high-pressure area oblast vysokého tlaku
high-principled charakterní
high-principled zásadový
high-profile přitahující pozornost
high-quality vysoce kvalitní
high-ranking vysoká hodnost
high-resolution mající vysoké rozlišení
high-resolution s vysokým rozlišením
high-rise výšková např. budova
high-rise věžák
high-risk rizikový
high-security silně střežený
high-sounding honosný
high-speed vysokorychlostní
high-spirited živý
high-spirited rozverný
high-spirited rozdováděný
high-street hlavní třída
high-strung napjatý
high-tech na úrovni doby
high-tension vysokonapěťový
high-to-low-dose extrapolation extrapolace do oblasti nízkých dávek
high-toned zásadový
high-toned prvotřídní
high-toned důstojný
high-toned domýšlivý
high-toned čestný
high-toned aristokratický
high-water level line čára hladiny velké vody

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy