Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
hist pst!
histamine histamin
histiocyte histiocyt
histogram sloupcový graf
histogram histogram
histograms histogramy
histological historologický
histological histologický
histologically histologicky
histologist histolog
histology histologie
historian historička
historian historik
historian dějepisec
historians historikové
historic dějinný
historic historický
historical historický
historical dějinný
historical cost pořizovací cena
historical cost historická cena
historical erosion historická eroze
historical flood historická povodeň
historically historicky
historicist historizující
historicity historičnost
histories historie
historiographer historiograf
historiographer dějepisec
historiographer historik
historiographical historiografický
historiography historiografie
historiography dějepisectví
history dějepis
history historka
history historie
history dějiny
histrionic předstíraný
histrionically historicky
hit zasáhnout
hit trefit
hit hit/hit/hit
hit bil
hit narazit
hit udeřit uhodit
hit uhodit
hit udeřit
hit bít
hit hit
hit (past) bil
hit man najatý vrah
hit off shodnout se
hit on narazit na
hit parade hitparáda
hit the ceiling dosáhnout maxima
hit the hay jít spát
hit the jackpot vyhrát v loterii
hit the road vyrazit na cestu
hit-and-miss nepřesný
hit-and-miss náhodný
hit-and-run rychlý zásah
Hitachi město - Japonsko
hitch zaháknutí
hitch váznout
hitch zádrhel
hitch kulhání
hitch přítěž
hitch oj
hitch up povytáhnout
hitch up podkasat
hitch-hike stopovat
hitch-hiker stopař
hitch-hiking stopování
Hitchcock Hitchcock
hitcher narážeč

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy