Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
immunized imunizovaný
immunoassay imunologický test
immunochemistry imunochemie
immunodeficiency nedostatečná imunita
immunologic imunologický
immunological imunologický
immunologically imunologicky
immunologist imunolog
immunology imunologie
immunosuppression imunosuprese
immunosuppressive potlačující imunitu
immunotherapy imunoterapie
immunotoxicology imunotoxikologie
immure uvěznit
immure zazdít
immure izolovat
immured uvěznil
immured izoloval
immutability neměnnost
immutability neproměnlivost
immutable neměnný
immutably neměnně
immutably neproměnně
imp rarach
imp rarášek
imp čertík
imp šotek
impact vliv
impact mít účinek
impact následek
impact náraz
impact dopad
impact účinek
impact analysis analýza vlivu
impact assessment hodnocení vlivů na životní prostředí
impact category kategorie dopadu
impact lag zpoždění vlivu
impact on sth dopad na co
impact profile profil vlivů (dopadů)
impacted zaklíněný
impacted zaklíněný
impacted vyražený
impaction zaklínění
impactor kladivový mlýn
impactor sbíjecí stroj
impacts dopady
impair zhoršit
impair rozrušit
impair oslabit
impair narušit
impair znehodnotit
impair poškodit
impaired znehodnocený
impaired poškozený
impairment zhoršení
impala impala
impala antilopa impala
impale napíchnout
impaled propíchnutý
impaled napíchnutý
impaled napíchnul
impalement propíchnutí
impaler napichující osoba
impaling propichování
impalpable nepochopitelný
impalpable nehmatatelný
impart sdělit
impart propůjčit
impart poskytnout
impart odevzdat
impartial nezaujatý
impartial nestranný
impartiality nestrannost
impartially nestranně
impassable nesjízdný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy