Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
impenetrable neprostupný
impenetrable jargon nepochopitelný žargon
impenetrable rain forest neprostupný deštný les
impenetrableness nepropustnost
impenetrableness neproniknutelnost
impenitence zatvrzelost
impenitence nekajícnost
impenitent zatvrzelec
impenitent zatvrzelý
imperative rozkaz
imperative přikazovací
imperative imperativ
imperative výkonný
imperative podstatný
imperatively imperativně
imperatives rozkazy
imperatives imperativy
imperceptibility nevnímatelnost
imperceptibility nepostřehnutelnost
imperceptible nepostřehnutelný
imperceptible nepatrný
imperceptibly nepostřehnutelně
imperfect nedokonalý
imperfect competition nedokonalá konkurence
imperfect competition nedokonalá soutěž
imperfectibility nezdokonalitelnost
imperfection nedokonalost
imperfections nedostatky
imperfections nedokonalosti
imperfective nedokonavý
imperfective verb nedokonavé sloveso
imperfectly nedokonale
imperial říšský
imperial imperiální
imperial císařský
imperialism imperialismus
imperialist imperialistický
imperialist imperialista
imperialistic imperialistický
imperially imperiálně
imperil ohrozit
imperilment ohrožení
imperious panovačný
imperiously panovačně
imperiousness pánovitost
imperiousness rozkazovačnost
imperishable nepomíjející
imperishable nehynoucí
imperium říše
imperium impérium
impermanence přechodnost
impermanency pomíjivost
impermanent nestálý
impermeability impermeabilita
impermeability nepropustnost
impermeable nepropustný
impermissible nepřípustný
impersonal neosobní
impersonality neosobnost
impersonality neosobní charakter
impersonally neosobně
impersonate ztělesňovat
impersonate ztvárňovat
impersonate představovat
impersonate zosobňovat
impersonated ztělesněný
impersonating ztělesňující
impersonation ztělesnění
impersonation zosobnění
impersonation představování
impersonator představitel
impersonator podvodník
impertinence impertinence
impertinence drzost
impertinent neomalený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy