Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
implementer realizátor
implementing realizující
implementing provádění
implementing prováděcí
implementing implementující
implements realizuje
implements implementuje
implicate implikovat
implicate zaplést
implicate prokázat účast
implicate naznačit
implicated zapletený
implication důsledek
implication implikace
implications implikace
implicative implikující
implicit předpokládaný
implicit implicitní
implicit cost implicitní náklady
implicit rights transfer přenos implicitních práv
implicit tax rate implicitní daňová sazba
implicitly implicitně
implicitness skrytost
implicitness nevyslovenost
implicitness implicitnost
implied zahrnutý
implied value of lidský život
impliedly implicitně
implies zahrnuje
implies naznačuje
implode implodovat
imploded implodoval
implore zapřísahat
imploring prosebný
imploringly prosebně
implosion imploze
implosive implozivní
imply implikovat
imply vyplývat
imply naznačovat
imply zahrnovat
imply zahrnout
imply začleňovat
imply obsahovat
imply naznačit
imply vyplývá
imply implikuje
implying zahrnování
impolite nezdvořilý
impolite neslušný
impoliteness nezdvořilost
impolitic nerozumný
impolitic politicky nesprávný
imponderable nevypočitatelná okolnost
import dovoz
import dovézt
import importovat
import význam
import dovážet
import import
import duty dovozní clo
import levy dovozní daň (poplatek)
import licence dovozní licence
import quota dovozní kvóta
import restrictions dovozní restrikce (omezení)
import substitution substituce dovozu
import surcharge dovozní přirážka
import trade dovozní obchod
importable importovatelný
importable dovozuschopný
importance význam
importance důležitost
important závažný
important vážný
important naléhavý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy