Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
important důležitý
important významný
importantly důležitě
importation import
importation dovážení
imported importovaný
imported dovezený
imported dovážený
importer importér
importer dovozce
importing dovoz
importing importování
imports importuje
imports dovozy
importunate dotěrný
importunate obtížný
importunately dotěrně
importune obtěžovat
importunity neodbytnost
importunity dotěrnost
imposable uvalitelný
impose zavést
impose vnutit
impose uvalit
impose a tax on sth uvalit daň na co
imposed vynucený
imposes vnucuje
imposes uvaluje
imposes ukládá
imposing vnucování
imposing ukládání
imposing impozantní
imposition poplatek
imposition uvalení
imposition uložení
impossibility nemožnost
impossible nemožné
impossible možný
impossible nemožný
impossibly nemožně
impost pata oblouku
imposter podvodník
impostor šejdíř
impostor podvodník
impostors podvodníci
imposture podvod
impotence nemohoucnost
impotence bezmocnost
impotence impotence
impotency impotence
impotency bezmocnost
impotent bezmocný
impotent neschopný
impotent impotentní
impotently nemohoucně
impound zabavit
impound zabavit
impounded zabavený
impounding zabavení
IMPOV In My Point Of View
impoverish zbídačit
impoverish ochudit
impoverished zchudlý
impoverished ochuzený
impoverishment zbídačení
impoverishment vyčerpanost
impoverishment vyčerpání
impoverishment vymrskání
impoverishment ochuzení
impoverishment ožebračení
impracticability neproveditelnost
impracticable neproveditelný
impractical nepraktický
impracticality neproveditelnost
impractically neproveditelně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy