Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
improper nevhodný
improper nesprávný
improper fraction nepravý zlomek
improperly nesprávně
impropriety nepřístojnost
improvable zdokonalitelný
improvable vylepšitelný
improve zvelebit
improve zušlechtit
improve zdokonalit
improve vylepšit
improve zlepšovat se
improve zlepšovat
improve zlepšit se
improve zlepšit
improved zlepšený
improved vylepšený
improvement zlepšení
improvement zdokonalení
improvement zlepšení
improvement vylepšení
improvement assessment zlepšující opatření
improvements zlepšení
improvements vylepšení
improver zlepšovatel
improves vylepšuje
improvidence lehkomyslnost
improvident lehkomyslný
improving zlepšování
improving vylepšování
improvisation improvizace
improvisational improvizační
improvisatory improvizační
improvise improvizovat
improvised improvizovaný
improviser improvizátor
improvize improvizovat
imprudence nerozumný čin
imprudence nerozumnost
imprudence nerozum
imprudence nemoudrost
imprudence neopatrnost
imprudent nerozumný
imprudently neopatrně
impudence nestydatost
impudence drzost
impudent nestydatý
impudently nestoudně
impugn pochybovat
impugnable slovně napadnutelný
impulse podnět
impulse nutkání
impulse popud
impulse impuls
impulse irrigation impulsní závlaha
impulses podněty
impulsion podněcování
impulsion nutkání
impulsive impulsivní
impulsive vznětlivý
impulsive impulzivní
impulsively spontánně
impulsively impulzivně
impulsively bez rozmyslu
impulsiveness vznětlivost
impulsiveness spontánnost
impulsiveness impulzivita
impunity beztrestnost
impure nečistý
impurities nečistoty
impurity nečistota
imputable přisuzovatelný
imputable přičitatelný
imputation přisouzení
imputation obvinění

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy