Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
in mint condition zbrusu nový
in my humble opinion dle mého skromného názoru
in no time v mžiku
in no time okamžitě
in no time obratem
in no way nikterak
in no way nijak
in order v pořádku
in order that we abychom
in order to aby
in order to za účelem
in part zejména
in part jednak
in particular zejména
in person osobně
in place na místě
in place of místo
in point typický
in power u moci
in short zkrátka
in short slovem
in sight v dohledu
in silence mlčky
in single figures v prostých číslicích
in singles jednotlivé
in situ na místě
in spite of navzdory něčemu
in spite of vedle (něčeho)
in spite of the fact that přestože
in step ve fázi
in store for přichystán pro
in terms of time časově
in that case tedy
in the afternoon odpoledne
in the black být v plusu
in the black vykazovat finanční zisk
in the course of během něčeho
in the course of a night za noc
in the course of time v průběhu času
in the dark ve tmě
in the dark v nejistotě
in the end nakonec
in the event of v případě
in the first place v prvé řadě
in the least přinejmenším
in the long run časem
in the long run koneckonců
in the long term dlouhodobě
in the making v procesu tvoření
in the meantime zatím
in the meantime mezitím
in the middle uprostřed
in the middle of uprostřed něčeho
in the morning dopoledne
in the morning ráno
in the name of jménem
in the nick of time v pravý čas
in the pipeline v plánu
in the red být v mínusu
in the red vykazovat finanční ztráty
in the reign of za
in the short term v krátkém čase /termínu/
in the top tax bracket nejvyšší daňová skupina
in the view of se zřetelem k
in time včas
in time časem
in total dohromady
in toto vcelku
in touch ve spojení
in tune naladěný
in tune v souzvuku
in turn pro změnu
in use používaný
in use v užívání
in vain nadarmo

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy