Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
in view of vzhledem
in view of the fact that vzhledem k tomu že
in virtue of následkem
in virtue of z důvodu
in vitro in vitro
in vivo zaživa
in words slovy
in writing písemně
in writing písemnou cestou
in-between mezi
in-car umístěný ve voze
in-depth hloubkový
in-flight prováděný za letu
in-group zasvěcenci
in-group zájmová skupina
in-house podomácku
in-house vnitropodnikový
in-house domácí
in-house analysis analýza v domě
in-joke vtip pro zasvěcené
in-law příbuzní ze strany partnera
in-line skate jednořadé kolečkové brusle
in-line skating jízda na jednořadých kolečkových bruslích
in-patient hospitalizovaný pacient
in-process rozpracovaný
in-road zasahování
in-road nájezd
in-road vpád
in-road zásah
in-service během práce
in-store skladový
in-tray box na nevyřízené dokumenty
inabilities neschopnosti
inability neschopnost
inaccessibility nepřístupnost
inaccessible nepřístupný
inaccessibly nepřístupnost
inaccessibly nepřístupně
inaccuracies nepřesnosti
inaccuracy nepřesnost
inaccurate nepřesný
inaccurately nepřesně
inaction nečinnost
inactivate zničit
inactivate vyřadit
inactivated vyřadil
inactivated zničen
inactivated zrušen
inactivating vyřazující
inactivation inaktivace
inactivation zrušení
inactivation vyřazení z provozu
inactive nečinný
inactive neaktivní
inactively neaktivně
inactively nečinně
inactiveness nečinnost
inactivity pasivita
inactivity nečinnost
inactivity neaktivnost
inadequacies nepřiměřenosti
inadequacies nedostatky
inadequacy neschopnost
inadequate nevhodný
inadequate nepřiměřený
inadequate nepostačující
inadequate nedostatečný důkaz
inadequate nedostatečný
inadequate neadekvátní
inadequately nedostatečně
inadequately neadekvátně
inadequateness neschopnost
inadequateness nedostatečnost
inadmissibility nepřípustnost
inadmissible nepřístupný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy