Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
inattentive nepozorný
inattentively nepozorně
inattentiveness nepozornost
inattentiveness nedbalost
inaudibility neslyšitelnost
inaudible neslyšitelný
inaudibleness neslyšitelnost
inaudibly neslyšitelně
inaugural zahajovací
inaugural inaugurační
inaugurate zasvětit
inaugurate zahájit
inaugurate uvést
inaugurate inaugurovat
inaugurated uvedený
inaugurated inaugurovaný
inauguration zahájení
inauguration inaugurace
inauguration uvedení do funkce
inauguration slavnostní otevření
inauguration slavnostní zahájení
inauspicious nepříznivý
inauspicious neblahý
inauspiciously nepříznivě
inauthenticity nepravost
inauthenticity neautentičnost
inboard uvnitř lodi
inborn vrozený
inbound směřující sem
inbred zděděný
inbred vrozený
inbred inbrední
inbreeding příbuzenské křížení
inbuilt zabudovaný
inbuilt vestavěný
Inca Inka
Inca Ink
incalculable nevyčíslitelný
incalculable nezměrný
incalculable nespočetný
incalculable nevypočitatelný
incalculably nevyčíslitelně
incalculably nespočetně
incandescence žhnutí
incandescence zářivost
incandescent žhnoucí
incandescent žhavý
incandescent lamp žárovka
incandescently rozžhaveně
incantation zaříkávadlo
incantations zaříkávadla
incantations zaklínadla
incantatory zaklínací
incapability neschopnost
incapable nezpůsobilý
incapable neschopný
incapacitate učinit neschopným
incapacitation zbavení právní způsobilosti
incapacity neschopnost
incarcerate zavřít
incarcerate vsadit do vězení
incarcerate uvěznit
incarcerate věznit
incarcerated uvězněný
incarceration věznění
incarnadine masově červený
incarnate ztělesňovat
incarnate ztělesnit
incarnate zosobňovat
incarnate zosobnit
incarnate vtělit
incarnate vtělený
incarnate vtělit se
incarnation ztělesnění
incarnation vtělení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy