Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
incidents incidenty
incidents události
incidents příhody
incinerate spálit na popel
incinerate zpopelnit
incinerated spálený
incineration spálení
incineration zpopelnění
incineration spalování (zpracování kalu)
incinerator spalovna
incinerator spalovací pec
incipience počátek
incipient vznikající
incise naříznout
incise rozříznout
incise vříznout
incise vyrýt
incise vyřezat
incise vyřezávat
incised vyrytý
incising vyžezávání
incision říznutí
incision řez
incisive kousavý
incisiveness kousavost
incisiveness pronikavost např. kritiky
incisor řezák
incitation podněcování
incite podnítit
incite poštvat
incite podněcovat
incite pobuřovat
incited podnícený
incited pobídnutý
incitement podněcování
inciter podněcovatel
inciting pobízení
incivility nezdvořilost
incivility nevychovanost
incivility hrubost
inclemency nevlídnost
inclement nevlídný
inclement neúprosný
inclement krutý
inclement drsný
inclination náklonnost
inclination záliba
inclination sklon
inclination náchylnost
inclination inklinace
inclinations inklinace
incline svah
incline naklonit
inclined nakloněný
inclined náchylný
inclined plane šikmá plocha
inclined plane nakloněná rovina
inclinometer sklonoměr
inclinometer inklinometr
inclose obehnat
inclose ohradit
inclose obemknout
include zahrnovat
include obsahovat
included zahrnutý
included in the price v ceně
includes započítává
includes zahrnuje
including včetně
inclusion inkluze
inclusion zahrnutí
inclusive zahrnující
inclusive zahrnutý
inclusive včetně
inclusively inkluzivně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy