Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
incompleteness neúplnost
incompleteness nedokončenost
incompleteness nedokonalost
incomposible rights práva neschopná platit spolu
incomprehensibility nepochopitelnost
incomprehensible nesrozumitelný
incomprehensible nepochopitelný
incomprehensibly nepochopitelně
incomprehension nepochopení
incomprehensive nechápající
incompressibility nestlačitelnost
incompressible nestlačitelný
incomputable nevypočitatelný
inconceivability nepochopitelnost
inconceivable nemyslitelný
inconceivable nepředstavitelný
inconceivably nepředstavitelně
inconceivably nepochopitelně
inconclusive neprůkazný
inconclusive bezvýsledný
inconclusively neprůkazně
inconclusiveness neprůkaznost
inconclusiveness bezvýchodnost
incongruity rozpornost
incongruity nemístnost
incongruity nevhodnost
incongruous nevhodný
incongruously nemístně
incongruousness rozporuplnost
incongruousness nevhodnost
incongruousness neslučitelnost
incongruousness nepřiměřenost
inconsequence nesouvislost
inconsequence nelogičnost
inconsequence nedůslednost
inconsequent bezvýznamný
inconsequential nezávažný
inconsequential nedůležitý
inconsequentially bezvýznamně
inconsiderable bezvýznamný
inconsiderate netaktní
inconsiderate nešetrný
inconsiderate bezohledný
inconsiderately bezohledně
inconsiderateness bezohlednost
inconsideration netaktnost
inconsideration nešetrnost
inconsistence rozporuplnost
inconsistence neslučitelnost
inconsistencies nejednotnosti
inconsistency rozpornost
inconsistency neslučitelnost
inconsistency nekonzistentnost
inconsistent rozporuplný
inconsistent nestálý
inconsistent neslučitelný
inconsistent nekonzistentní
inconsistently nestále
inconsolable neutišitelný
inconsolably neutěšitelně
inconspicuous nepatrný
inconspicuous nenápadný
inconspicuously nenápadně
inconspicuousness nenápaditost
inconstancy proměnlivost
inconstancy nestálost
inconstant vrtkavý
inconstant proměnlivý
inconstant nestálý
incontestability nepopíratelnost
incontestable nepopiratelný
incontestably nesporně
incontestably nepopíratelně
incontinence inkontinence
incontinent neschopný zadržet stolici

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy