Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
incontinent neschopný zadržet moč
incontinently neuváženě
incontinently bez rozmyslu
incontrovertible nevyvratitelný
incontrovertibly nevyvratitelně
inconvenience obtíž
inconvenience nepohodlí
inconvenience potíž
inconvenience nesnáz
inconvenience nepříjemnost
inconvenienced v nesnázích
inconveniences nesnáze
inconveniences nepříjemnosti
inconveniencing obtěžující
inconvenient nevyhovující
inconvenient nevhodný
inconvenient nepraktický
inconveniently nevhodně
inconveniently neprakticky
inconvertibility nesměnitelnost
inconvertible nesměnitelný
incoordination nekoordinovanost
incorporate zahrnovat
incorporate začlenit
incorporate včlenit
incorporate přičleněný
incorporate přidružit
incorporate včleněný
incorporate obsahovat
incorporate zabudovat
incorporated začleněný
incorporated zabudovaný
incorporated včleněný
incorporated spojený
incorporates zahrnuje
incorporating zahrnující
incorporating začleňující
incorporating včleňující
incorporating přidružující
incorporation včlenění
incorporation vtělení
incorporation inkorporace
incorporation zahrnutí
incorporation začlenění
incorporation sloučení
incorporeal netělesný
incorporeal nehmotný
incorrect chybný
incorrect nepatřičný
incorrect nekorektní
incorrect nepřesný
incorrect nesprávný
incorrectly nesprávně
incorrectness nesprávnost
incorrectness nepřesnost
incorrigibility nenapravitelnost
incorrigible nenapravitelný
incorrigible nepoučitelný
incorrigibly nenapravitelně
incorrupt bezchybný
incorrupt bezvadný
incorrupt neúplatný
incorrupt nezkažený
incorruptibility neúplatnost
incorruptibility nepodplatitelnost
incorruptible nezkazitelný
incorruptible neúplatný
incorruptible nepodplatitelný
incorruption nezkaženost
incorruptness poctivost
incorruptness nezkaženost
incorruptness bezúhonnost
increase přibývat
increase zvýšit
increase zvýšení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy