Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
indefinite pronoun neurčité zájmeno
indefinitely na neurčito
indefinitely neurčitě
indefinitely natrvalo
indefiniteness neurčitelnost
indelible nesmazatelný
indelibly nesmazatelně
indelicacy netaktnost
indelicacy neomalenost
indelicate netaktní
indemnification odškodnění
indemnification odškodné
indemnify odškodnit
indemnities náhrady škod
indemnity zajištění
indemnity pojištění
indemnity beztrestnost
indemnity náhrada škody
indemnity odškodnění
indemonstrable neprokazatelný
indemonstrable nedokazatelný
indent odsazení
indentation zářez
indentation vroubkování
indentation vroubek
indentation odsazení
indentations zářezy
indentations odsazení
indented vroubkovaný
indented členitý
indenting zoubkování
indenting vtisk
indenting vroubkování
indention zarážka
indents odsazuje
indenture smlouva
indenture certifikát
independence samostatnost
independence nezávislost
Independence Day Den nezávislosti
independency nezávislost
independent nezávislý
independent samostatný
independent individuální
independent goods nezávislé statky
Independent Value And Summation IVS. nezávislá hodnota a sčítání (IVS)
independently nezávisle
indescribable nepopsatelný
indescribably nepopsatelně
indestructibility nezničitelnost
indestructible nezničitelný
indestructible resources nezničitelné zdroje
indeterminable neurčitelný
indeterminacy neurčitost
indeterminate neurčitý
indeterminateness neurčitost
indeterminateness neurčitelnost
indetermination neurčitost
indetermination nerozhodnost
index znak
index znamení
index indexovat
index přepočíst podle indexu
index exponent
index opatřit indexem
index index
index ukazatel
index rejstřík
index card kartotéční lístek
index finger ukazováček
index number index
index number poměrové číslo
index number indexové číslo
index of refraction index lomu
index of saprobity S saprobní index

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy