Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
indigene domorodec
indigenous vrozený
indigenous vlastní
indigenous původní
indigenous pocházející z
indigenous jsoucí původem
indigenous domácí
indigenous domorodý
indigent chudý
indigestibility nestravitelnost
indigestible nestravitelný
indigestion špatné trávení
indignant rozhořčený
indignant pobouřený
indignantly rozhořčeně
indignation rozhořčení
indignation pobouření
indignity urážlivé chování
indigo indigo
indigo indigově modrý
Indira ženské křestní jméno
indirect nepřímý
indirect environmental benefits nepřímé environmentální výnosy
indirect harmfulness nepřímá škodlivost
indirect incentives nepřímé stimuly
indirect pollution taxes nepřímé daně za znečištění
indirect speech nepřímá řeč
indirect tax nepřímá
indirect tax nepřímá daň
indirect taxation nepřímé zdanění
indirect value nepřímá hodnota
indirection bezcílnost
indirectly nepřímo
indirectness nepřímost
indiscernible nerozlišitelný
indiscernible nerozeznatelný
indiscernibles nerozeznatelnost
indiscernibles nerozlišitelnost
indiscipline neukázněnost
indiscipline nekázeň
indiscreet netaktní
indiscreet nediskrétní
indiscreet indiskrétní
indiscreetly neuváženě
indiscreetly indiskrétně
indiscretion netaktnost
indiscretion nediskrétnost
indiscriminate nevybíravý
indiscriminate nekritický
indiscriminately neurčitě
indispensability nezbytnost
indispensable nepostradatelný
indispensably nepostradatelně
indispose znechutit
indispose indisponovat
indisposed indisponovaný
indisposition indispozice
indisputable nesporný
indisputably nepopíratelně
indissoluble nerozlučitelný
indissoluble nerozborný
indissoluble nerozlučný
indissolubly nerozlučitelně
indistinct nezřetelný
indistinct neurčitý
indistinctly nezřetelně
indistinctness nezřetelnost
indistinctness neurčitost
indistinguishable nerozeznatelný
indistinguishably nerozlišitelně
indite sestavit
indite sepsat
indium indium
individual jedinec
individual individuum

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy