Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
inductive indukční
inductively induktivně
inductively indukčně
inductor induktor
indulge hovět
indulge vyhovět
indulge libovat si
indulge oddávat se
indulge dopřát si
indulged uspokojil
indulged rozmazlil
indulged hýčkal
indulgence slabost
indulgence požitek
indulgence záliba
indulgence odpustek
indulgence shovívavost
indulgent shovívavý
indulgently shovívavě
indulger osoba dopřávající si něco
indulging pomyšlení
indurate ztvrdnout
indurate zocelit
indurate zatvrdit
indurate utužit
indurate ztvrdlý
indurated zatvrdlý
induration ztvrdnutí
induration zatvrdnutí
induration tvrdnutí
industrial průmyslový
industrial industriální
industrial air pollution source průmyslový zdroj znečišťování ovzduší
industrial development průmyslový rozvoj
industrial landscape průmyslová krajina
industrial policy odvětvová (průmyslová) politika
industrial processes průmyslové
Industrial Revolution průmyslová revoluce
industrial solid waste tuhý průmyslový odpad
industrial worker dělnice
industrial worker dělník
industrialisation industrializace
industrialise industrializovat
industrialised industrializovaný
industrialism industrialismus
industrialism industrializmus
industrialist průmyslník
industrialization industrializace
industrialize industrializovat
industrialized industrializovaný
industrially průmyslově
industries průmysly
industries průmysl
industrious snaživý
industrious pilný
industrious pracovitý
industriously pracovitě
industriousness pracovitost
industry činnost
industry obor
industry odvětví
industry průmyslové odvětví
industry průmysl
industry long-run supply curve křivka dlouhodobé odvětvové nabídky
industry short-run supply curve křivka krátkodobé odvětvové nabídky
indwelling vnitřní
indwelling immanentní
inebriate opít
inebriated opilý
inebriation opilství
inedible nepoživatelný
ineducable nevychovatelný
ineffability nevýslovnost
ineffability nevyslovitelnost
ineffable nevýslovný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy