Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
inessential nedůležitý
inestimable neodhadnutelný
inevitability nevyhnutelnost
inevitable nutný
inevitable nevyhnutelný
inevitable neodvratný
inevitably nevyhnutelně
inexact nepřesný
inexactitude nepřesnost
inexactness nepřesnost
inexcusable neomluvitelný
inexcusably neomluvitelně
inexhaustible nevyčerpatelný
inexhaustibly nevyčerpatelně
inexorability neúprosnost
inexorability nesmiřitelnost
inexorable neúprosný
inexorable nesmiřitelný
inexorably neúprosně
inexpedience neúčelnost
inexpediency neúčelnost
inexpedient bezúčelný
inexpensive levný
inexpensive laciný
inexpensively levně
inexpensiveness poměrná láce
inexperience nezkušenost
inexperienced nezkušený
inexpert nezkušený
inexpertly neodborně
inexpiable neodčinitelný
inexplicable nevysvětlitelný
inexplicably nevysvětlitelně
inexplicit nevyslovený
inexpressibility nevýslovnost
inexpressibility nepopsatelnost
inexpressible nepopsatelný
inexpressibly nevyjádřitelně
inexpressive nevyjadřující
inexpugnable nedobytný
inexpugnable nepřemožitelný
inextensible neroztažitelný
inextinguishable neuhasitelný
inextinguishable nehasnoucí
inextricable nezbavitelný
inextricable nerozvazatelný
inextricable nerozpletitelný
inextricable komplikovaný
inextricable neoddělitelný
inextricable neřešitelný
inextricably nerozpletitelně
infallibility spolehlivost
infallibility neomylnost
infallible spolehlivý
infallible neomylný
infallibly neomylně
infamous hanebný
infamous vykřičený
infamous neslavný
infamous nechvalně známý
infamously vykřičený
infamy ostuda
infamy hanba
infancy dětství
infant kojenec
infant mortality kojenecká úmrtnost
infant school mateřská škola
infanticide zabití novorozence
infantile infantilní
infantile dětský
infantile paralysis dětská obrna
infantilism infantilismus
infantry pěchota
infantryman pěšák
infantryman infanterista

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy