Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
infield vnitřní hřiště
infighter soupeř
infighter rival
infighting boj z blízka
infill zaplnit
infill vyplnit
infill výplň
infiltrate proniknout
infiltrate infiltrovat
infiltrated prosákl
infiltrated infiltroval
infiltration vsak
infiltration pronikání
infiltration infiltrace
infiltration area infiltrační oblast
infiltration contour furrow vsakovací průleh
infiltration drain zasakovací drén
infiltration irrigation závlaha podmokem
infiltration irrigation podpovrchová závlaha
infiltration protection object infiltrační ochranný objekt
infiltration reservoir zasakovací jímka
infiltration zone vsakovací pás (eroze)
infiltrator tajný agent
infinite nekonečný
infinitely nesmírně
infinitely nekonečně
infiniteness nekonečnost
infinitesimal nepatrný
infinitesimal infinitezimální
infinitesimally nepatrně
infinitesimals drobnosti
infinitival infinitivní
infinitive infinitiv
infinitives infinitivy
infinitude nekonečnost
infinity nesmírnost
infinity nekonečnost
infinity nekonečno
infirm nepevný
infirm churavý
infirmary ošetřovna
infirmity nemohoucnost
infirmity slabost
infirmity neduživost
infix infix
infix vštípit
infix vložit
infix vrazit
inflame zapálit
inflame vzplanout
inflame vznítit
inflame rozpálit
inflame roznítit
inflamed zanícený
inflamed vyvolaný
inflammability zápalnost
inflammability vznětlivost
inflammability hořlavost
inflammable zápalný
inflammable hořlavý
inflammable hořlavina
inflammation zánět
inflammation zápal
inflammatory pobuřující
inflammatory ohnivý
inflammatory zánětlivý
inflatable nafukovací
inflate nafukovat
inflate hustit
inflate vyhnat do výšky
inflate prices nafouknout ceny /vyhnat do výše/
inflated nahuštěný
inflated nafouknutý
inflater hustilka
inflating nahušťování

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy