Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
inhaling inhalování
inharmonic neharmonický
inharmonious neharmonický
inhere vězet
inhere být podstatou
inhere být obsažen
inhere spočívat
inhere tkvít
inhere být nedílnou součastí
inhere patřit k
inhere in nacházet se v
inherence inherence
inherent vrozený
inherent základní
inherent podstatný
inherent obsažený v
inherent neodmyslitelný
inherent energy vnitřní energie (inherentní energie)
inherent plant immunity dědičná vzdornost rostliny
inherently podstatně
inherently neodmyslitelně
inherit zdědit
inherit dědit
inheritable dědičný
inheritable schopný dědit
inheritance dědictví
inheritance dědičnost
inheritance dědictví
inheritance tax dědická daň
inherited dědičný
inherited průvodní
inheriting dědění
inheritor dědic
inheritress dědička
inheritrix dědička
inhibit zamezovat
inhibit zabránit
inhibit utlumovat
inhibit zabraňovat
inhibit inhibovat
inhibit blokovat
inhibit tlumit
inhibit potlačovat
inhibited tlumený
inhibited potlačený
inhibited nesmělý
inhibiting zabraňující
inhibiting potlačující
inhibiting inhibiční
inhibition inhibice
inhibition zábrana
inhibition tlumení
inhibition potlačování
inhibition potlačení
inhibitions zábrany
inhibitor inhibitor
inhibitor zpomalovač
inhibitory inhibiční
inhibits zamezuje
inhibits zabraňuje
inhibits tlumí
inhibits nedovoluje
inhomogeneity nehomogennost
inhomogeneous nestejnorodý
inhomogeneous nehomogenní
inhomogeneous nesourodý
inhospitable nehostinný
inhospitality nehostinnost
inhuman nelidský
inhumane nelidský
inhumane krutý
inhumanely nelidsky
inhumanity nelidskost
inhumanity krutost
inhumanly nelidsky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy