Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
inhumation pohřbení
inimical nepřátelský
inimitable nenapodobitelný
inimitably nenapodobitelně
iniquitous zločinný
iniquitous nespravedlivý
iniquitous neřestný
iniquitously zločinně
iniquity ničemnost
iniquity nespravedlnost
iniquity nespravedlivost
iniquity hanebnost
initial vyhovění
initial iniciála
initial začáteční
initial počáteční
initial výchozí
initial compliance počáteční vyhovění
initial height of groundwater level počáteční výška hladiny podzemní vody
initial phase of infection počáteční infekce
initial weed infestation of soil výchozí zaplevelení půdy
initial weed infestation of sowing seed výchozí zaplevelení osiva
initial weed infestation of vegetation výchozí zaplevelení porostu
initialisation inicializace
initialise spustit
initialise inicializovat
initialised spuštěný
initialised inicializovaný
initialises inicializuje
initialising inicializování
initialization inicializace
initialize zahajovat
initialize inicializuje
initialize inicializovat
initialized inicializovaný
initializes inicializuje
initializing spouštějící
initializing inicializování
initially zpočátku
initially nejprve
initials iniciály
initiate iniciovat
initiate zasvětit
initiate zasvěcenec
initiate započít
initiate spustit
initiate znalec
initiate zahájit
initiate uvést
initiated zahájený
initiated uvedený
initiated iniciovaný
initiates iniciuje
initiating zahajující
initiation iniciace
initiative počáteční
initiative iniciativní
initiative podnikavost
initiative iniciativa
initiative iniciativa
initiatives iniciativy
initiator iniciátor
initiators iniciátoři
initiatory uvádějící
initiatory uváděcí
initiatory iniciační
inject vstřikovat
inject vstříknout
injectable schopný injektování
injected vstříknutý
injecting vstřikování
injection nástřik
injection injekce
injection vstřikování
injection dosazení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy