Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
inner tajný
inner vnitřní
inner city centrum města
inner ear vnitřní ucho
Inner Mongolia Vnitřní Mongolsko
inner tube duše
inner tube duše pneumatiky
inner-city centrum města
innermost vnitřní
innermost nejvnitřnější
innervate inervovat
innervation inervace
inning směna v baseballu
innings směna
innkeeper hostinský
innocence nevina
innocence nevinnost
innocent neviňátko
innocent bezelstný
innocent nevinný
innocently nevinně
innocuous neškodný
innocuousness neškodnost
innominate anonymní
innominate nejmenovaný
innovate zavést
innovate inovovat
innovation zlepšení
innovation inovace
innovational inovační
innovational novotárský
innovations inovace
innovative novátorský
innovative průkopnický
innovative inovační
innovatively inovačně
innovator novátor
innovator zlepšovatel
innovator inovátor
innovatory zlepšovatelský
innovatory inovátorský
innoxious neškodný
Innsbruck město - Rakousko
innuendo narážka
innuendo posměšek
innumerability nespočitatelnost
innumerability nesčetnost
innumerable nesčetný
innumerable times nesčetněkrát
innumerably nespočetně
innumeracy neznalost matematiky
innumerate neovládající matematiku
inoculate očkovat
inoculate naočkovat
inoculation inokulace
inoculation očkování
inoculator očkující lékař
inoculator očkovadlo
inoculum inokulum
inoffensive neškodný
inoffensiveness neškodnost
inoperable neoperovatelný
inoperative neoperativní
inopportune nevhodný
inordinate nadměrný
inordinately mimořádně
inorganic anorganický
inorganic matter anorganická látka
inosculation napojení
inositol inosit
InP Indium Phosphide
inpatient hospitalizovaný pacient
INPO In No Particular Order
input vstup (do systému)
input zadat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy