Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
inside uvnitř
inside information důvěrné sdělení
inside out naruby
inside-out naruby
insider zasvěcenec
insides vnitřky
insidious zákeřný
insidiously záludně
insidiously zákeřně
insidiousness zrádnost
insidiousness zákeřnost
insidiousness rafinovanost
insight porozumění
insight pohled
insight vhled
insight pochopení
insightful bystrý
insights vhledy
insights pochopení
insignia insignie
insignificance nedůležitost
insignificance bezvýznamnost
insignificant nevýznamný
insignificant nepatrný
insignificant bezvýznamný
insignificantly bezvýznamně
insincere pokrytecký
insincere neupřímný
insincerely pokrytecky
insincerely neupřímně
insincerity neupřímnost
insinuate namlouvat
insinuate vlichotit se
insinuate našeptávat
insinuate protlačit se
insinuate naznačit
insinuate vniknout
insinuating šířící nenávist
insinuatingly pomlouvačsky
insinuation pomluva
insinuation narážka
insinuation insinuace
insinuative pomlouvačný
insinuator našeptávač
insipid mdlý
insipidity fádnost
insipidity bezvýraznost
insipidness fádnost
insipidness bezvýraznost
insist vyžadovat
insist naléhat
insist on trvat na
insisted naléhal
insistence vyžadování
insistence naléhání
insistence důraz
insistent vytrvalý
insistent neústupný
insistent neodbytný
insistent tvrdošíjný
insistent vtíravý
insistently vytrvale
insistently tvrdošíjně
insistently neústupně
insisting vyžadující
insisting naléhající
insists trvá
insists naléhá
insists tvrdí
insobriety nestřídmost
insobriety opilství
insofar natolik
insofar as pokud
insolation sluneční záření
insolation oslunění

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy