Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
instigate popohánět
instigate popichovat
instigate navádět
instigate poštvat
instigated podněcoval
instigated naváděl
instigation podnět
instigation ponoukání
instigation podněcování
instigation popichování
instigator podněcovatel
instigator strůjce
instigator štváč
instil vštěpovat
instil nakapat
instil nalít
instill vštěpovat
instill nalít
instillation nakapání
instinct pud
instinct instinkt
instinctive instinktivní
instinctively instinktivně
instincts instinkty
instinctual instinktivní
institute ústav
institute katedra
institute institut
institute uvést
institute ustanovit
institute zahájit
institute zavést
institute založit
institute ustavit
institute zřídit
institute stav
instituted zahájený
instituted ustanovený
instituted jmenovaný
institutes instituty
institution ústav
institution instituce
institutional ústavní
institutional instituční
institutional základní
institutional elementární
institutional institucionální
institutional capacity institucionální kapacita
institutional concordance institucionální shoda
institutionalisation institucionalizace
institutionalise institucionalizovat
institutionalised institucionalizovaný
institutionalism institucionalizmus
institutionalization institucionalizace
institutionalization hospitalizace
institutionalize institucionalizovat
institutionally institučně
institutions instituce
institutor zakladatel
instore skladový
instruct učit
instruct instruovat
instructed instruovaný
instructing instruující
instructing instruování
instruction předpis
instruction instrukce
instructional instruktážní
instructions instrukce
instructive poučný
instructive naučný
instructive instruktivní
instructive výchovný
instructive pedagogický
instructor cvičitel

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy