Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
integrated circuit integrovaný obvod
Integrated Pest Management (IPM). integrovaný management škůdců (IPM)
integrated pollution control integrované omezení znečišťování
integrated technology integrovaná technologie
integrates integruje
integrating začleňování
integrating integrující
integrating integrační
integration začlenění
integration zapojení
integration včlenění
integration integrace
Integration sjednocení
Integration spojení
integration by parts integrování per partes
integration failure selhání integrace
integrationist stoupenec integrace
integrative integrační
integrator integrátor
integrity celistvost
integrity bezúhonost
integrity integrita
integrity neporušenost
integument slupka
integument povlak
Intel Intel
intel zjistit
intel = intelligence inteligence
inteligently rozumně
intellect intelekt
intellects intelekty
intellectual rozumový
intellectual rozumný
intellectual vzdělanecký
intellectual vzdělaný
intellectual racionální
intellectual duševní
intellectual intelektuální
intellectual intelektuál
intellectual property duševní vlastnictví
intellectualism intelektualismus
intellectuality intelektualita
intellectualize intelektualizovat
intellectually intelektuálně
intellectually hard duševně náročné
intellectuals intelektuálové
intelligence důvtip
intelligence výzvědná služba
intelligence zpravodajství
intelligence rozum
intelligence vzdělanost
intelligence inteligence
intelligence ostrovtip
intelligence quotient inteligenční kvocient
intelligence service rozvědka
intelligent inteligentní
intelligent vzdělaný
intelligent rozumný
intelligently inteligentně
intelligentsia inteligence
intelligibility srozumitelnost
intelligible srozumitelný
intelligible pochopitelný
intelligibly srozumitelně
intemperance neukázněnost
intemperance nestřídmost
intemperate nestřídmý
intend zamýšlet
intend mít v úmyslu
intend hodlat
intend mínit
intended zamýšlený
intended záměrný
intended určený
intended úmyslný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy