Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
interlanguage mezinárodní jazyk
interlard proložit
interlard prošpikovat
interlayer mezivrstva
interleave prokládat
interleaved proložený
interleaved prokládaný
interleaving prokládání
interleaving prokládání listů
interleukin interleukin
interleukin sloučenina posilující imunitu
interline opatřit
interlinear meziřádkový
interlingual mezijazykový
interlink propojit
interlink mezičlánek
interlinked propojený
interlinking spojování
interlock spojení
interlock propojení
interlocked spřažený
interlocking vzájemné blokování
interlocking proplétání
interlocking blokování
interlocking blokovací
interlocks zaplétá
interlocks proplétá
interlocutor mluvčí
interlocutory předběžný
interlocutory prozatímní
interlope vetřít se
interlope vedrat se
interlope plést se do
interloper vetřelec
interlude vložka
interludes krátké přestávky
intermarriage sňatek
intermarriage smíšené manželství
intermarry vdávat se navzájem
intermedial pollution intermediální znečištění
intermediaries prostředníci
intermediary zprostředkovatel
intermediary prostředník
intermediate prostřední
intermediate polotovar
intermediate meziprodukt
intermediate středně pokročilý
intermediate good meziprodukt
intermediate product mezi produkt
intermediate product meziprodukt
intermediate school střední škola
intermediate target zprostředkovaný cíl
intermediation zprostředkování
interment pohřeb
intermezzo mezihra
interminable nekonečný
interminably nekonečně
intermingle smísit
intermingle promíchat
intermingled smíšený
intermission přestávka
intermission přerušení
intermission pauza
intermit zastavit
intermit přerušit
intermittent střídavý
intermittent přerušovaný
intermittent nesouvislý
intermittent občasný
intermittent contact sporadický kontakt
intermittent fault přechodný poruchový stav
intermittent spring intermitentní pramen
intermittently přerušovaně
intermittently nesouvisle
intermix smísit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy