Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
intermolecular mezimolekulový
intermolecular mezimolekulární
intern stážista
intern internovat
internal tuzemský
internal interní
internal vnitřní
internal audit vnitřní audit
internal drain vnitřní drén (hráze)
internal environment vnitřní prostředí
internal permit trading vnitřní obchod s povoleními
internal Respiration vnitřní respirace
internal water vnitřní voda
internalisation internalizace
internalise přijmout za vlastní
internalise internalizovat
internalization internalizace
internalize přijmout za vlastní
internalize internalizovat
internalized costs internalizované náklady
internalizing externalities internalizace externalit
internally vnitřně
internally interně
internals vnitřní zařízení
international internacionál
international mezistátní
international mezinárodní
internationalisation zmezinárodnění
internationalisation internacionalizace
internationalise zmezinárodnit
internationalised zmezinárodnil
internationalism internacionalismus
internationalist internacionalista
internationalization zmezinárodnění
internationalize zmezinárodnit
internationalized zmezinárodnil
internationalized zmezinárodněný
internationally světově
internationally mezinárodně
internationally internacionálně
internecine bratrovražedný
internee internovaná osoba
Internet internet
internet browser internetový prohlížeč
internist internista
internment internace
internship zácvik
internship počáteční praxe
internships zácviky
internships počáteční praxe
internuclear mezijaderný
internuclear internukleární
interocular mezioční
interoperability interoperabilita
interoperable schopný spolupráce
interpellate interpelovat
interpellation interpelace
interpenetrate proniknout
interpenetration proniknutí
interpenetration vzájemný průnik
interpersonal mezilidský
interpersonal comparisons of utility interpersonální porovnání užitku
interplanetary meziplanetární
interplay souhra
interpolatable interpolovatelný
interpolate proložit
interpolate interpolovat
interpolated interpolovaný
interpolated interpoloval
interpolating interpolace
interpolation interpolace
interpolations interpolace
interpose zasáhnout
interpose zakročit
interposed zasáhl

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy